Оптимизация сайтов Раскрутка сайтов Разработка сайтов SEO услуги Открытые SEO Технологии

Документи
Ліцензії

Ліцензії

Ліцензії

Ліцензії

Ліцензії

Ліцензії

Ліцензії
Документи


Перелік технічної документації

Перелік технічної документації

Перелік технічної документації

Перелік технічної документації

Перелік технічної документації

Перелік технічної документації

Перелік технічної документації

Перелік технічної документації

Перелік технічної документації


Перелік технічної документації з техногенної безпеки, згідно ді-ючої законодавчої бази:

Найменування документа та посилання на нормативний документ

1. Ідентифікація потенційно-небезпечного об’єкта - Наказ Міністерства України з питань
   НС від 23.02.2006 р. № 98 «Про затвердження Методики
   ідентифікації потен-ційно небезпечних об’єктів»

2. Паспорт потенційно-небезпечного об’єкту - Наказ Міністерства України з питань НС
    від 18.12.2000 р. № 338 «Про затвердження Положення про
    паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів»;
    - наказ Міністерства України з питань НС від 16.08.2005 р. № 140
    «Про внесення змін до наказу Міністерства України з питань НС
    від 18.12.2000 р. № 338» ст.17

3. Ідентифікація об’єкта підви-щеної небезпеки - Закон України від 18.01.2001 р.
    № 2245 «Про об’єкти під-вищеної небезпеки», ст.9;
    - Постанова КМУ від 11.07.2002р № 956
    «Про ідентифікацію і декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки»,
    зі змінами, внесеннеми згідно Постанови КМУ № 990 від 21.09.2011р.

4. Паспорт безпеки об’єкта - Наказ МНС України № 39 від 05.02.99 р. «Про затвердження
    Тимчасової інструкції з перевірки і оцінки стану техно-генної безпеки
    потенційно небезпечних об'єктів господарювання»

5. Розробка та узгодження «Плану локалізації та лікві-дації аваріїних ситуацій і ава-рій (ПЛАС)»
    - Закон України від 18.01.2001 р. № 2245 «Про об’єкти під-вищеної небезпеки»
    (ст. 11; 13);
    - Наказ Міністерства України з питань НС № 39 від 5.02.99 р. (п.12.1.3.);
    - ЗУ «Про захист населення і територій від НС техногенного та природного характеру»
    № 1809-ІІІ від 08.06.00 р. (ст. 25)

6. Незалежна експертиза аналі-тичної частини ПЛАС- НПАОП 0.00-4.22-99
    «Положення щодо розробки ПЛАС» п.5.9;
    - Наказ Державного комітету України з промислової безпеки,
    охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 року N 224
    « Про внесення змін до положення щодо розро-бки ПЛАС»;
    - «Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації
    аварійних ситуацій і аварій на об'єктах зберігання й перероблення
    зерна та зернопродуктів» (наказ Міністерства з пи-тань НС та у справах захисту
     населення від наслідків Чор-нобильської катастрофи, міністерства аграрної
    політики України від 21.12.2009, № 894/912, зареєстроване в Міністерстві
    юстиції України 23 квітня 2010р за № 303/17598)

7. Декларування об’єкта підви-щеної небезпеки - Закон України від 18.01.2001 р. № 2245 «Про об’єкти під-вищеної небезпеки», ст.9;
- Постанова КМУ від 11.07.2002р № 956 «Про ідентифікацію і декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки», зі змінами, внесеннеми згідно Постанови КМУ № 990 від 21.09.2011р.

8. Незалежна експертиза декла-рації безпеки ОПН - Закон України № 2245-III від 18.01.2001р. „Про об'єкти підвищеної небезпеки” (стаття 10. Декларація безпеки), - - „Порядок декларування безпеки об’єктів підвищеної небез-пеки”, затверджений Постановою Кабінету Міністрів Украї-ни від 11.07.2002р. №956, зі змінами, внесеннеми згідно Постанови КМУ № 990 від 21.09.2011р.

9. Розробка технічного завдання (ТЗ) та робочого проекту (РП) на розробку «Комплекса ав-томатизованих систем ран-нього виявлення надзвичай-них ситуацій та оповіщення людей в разі їх виникнення»
(КАСВО) - п. 4.4.1 Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затверджених наказом Міністерства України з пистань НС від 15.08.2007 № 557 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 03.09.2007 за № 1006/14273;
- Наказ Міністерства України з питань НС від 15.05.2006 № 288, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.07.2006 за № 785/12659, зі змінами, внесеннеми згідно Наказу МНС України № 793 від 03.08.2011р.;
- розділ-2 ст. 8 ЗУ «Про захист населення і територій від НС техногенного та природного характеру» № 1809-ІІІ від 08.06.00 р.;
- ст..ст. 20,22,23 Постанова КМУ № 192 від 15.02.99 р.;
- розділ-2 п.2.3 Наказ Міністерства України з питань НС № 39 від 5.02.99 р.
- Наказ Міністерства України з питань НС від 22.07.2009р. №37 «Про застосування окремих пунктів Правил улашту-вання, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення».

10. Розробка розділу інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) в складі проектної та містобуді-вної документації ДСТУ Б.А.2.2-7:2010-04-21 «Склад та зміст розділу інжене-рно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації»; ДБН В.1.2-4-2006 «Сис-тема надійності та безпеки в будівництві» ІТЗ; ДБН Б.1.1-5: 2007 (мирний час в генеральних планах населенних пунк-тів);
- ДБН Б.1.1-5: 2007 ч. І (в містобудівній документації в осо-бливий період); ч. ІІ (в містобудівній документації в мирний час);
- Наказ Президента України «Про концепцію захисту насе-лення та територій в разі загрози та виникнення НС» № 284/99 від 26.03.99 р.;
- Постанова Кабінету Міністрів України № 489 від 20.05.09р.
- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльнос-ті», який прийнято в 2011р. зі змінами в 2012р.;
- ДБН А. 2.2-3-2012 «Склад, зміст проектної документації на будівництво», який введено в дію з 01.07.2012р.

11. «Оцінка впливів на навко-лишнє середовище (ОВНС)» - Державні будівельні норми України «Проектування. ДБН А.2.2–1-2003. «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будів-ництві підприємств, будинків та споруд», затверджених на-казом Держбуду України від 15.12.2003 р. №214

12. Обстеження будівель та спо-руд - «Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспор-тизації виробничих будівель та споруд, затвердженим Дер-жбудом та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.1997р. № 32/288 (зі змінами та доповненнями)»

13. Технологічний регламент - СОУ-Н МПП 03.100.50-088:2008 «Положення про техно-логічні регламенти для виробництва продукції на підприєм-ствах (в організаціях) хімічної промисловості», що затвер-джено Наказом Мінпромполітики України від 18.06.2008 № 394.

14. Документація з питань цивільного захисту:

14.1 Розробка номенклатури за-безпечення працюючого пер-соналу засобами радіаційного та хімічного захисту. - постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002р. №1200 “Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами ра-діаційного та хімічного захисту”, п.п.9, 10, 11.

14.2 Розробка річних норм нако-пичення засобів радіаційного та хімічного захисту. - постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002р. №1200 “Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами ра-діаційного та хімічного захисту”, п.п.9, 10, 11.

14.3 Визначення місць зберігання засобів радіаційного та хіміч-ного захисту та узгодження їх з територіальним органом МНС. - постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002р. №1200“Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами раді-аційного та хімічного захисту”, п.6.

14.4 Розробка плану видачі засобів радіаційного та хімічного за-хисту для об’єкту. - постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002р. №1200 “Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами ра-діаційного та хімічного захисту”, п.13.

14.5 Розробка наказу (інструкції) про порядок оповіщення ор-ганів влади, аварійних служб, працюючого персоналу та населення про надзвичайні ситуації. - наказ МНС України від 05.02.99р. №39 «Про затвердження тимчасової інструкції з перевірки і оцінки стану техногенної безпеки потенційно-небезпечних об’єктів господарювання», п.2.1.9.

14.6 Розробка та затвердження плану реагування на загрозу виникнення конкретної над-звичайної ситуації. - постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998р. №1198 “Про єдину державну систему запобігання і реагу-вання на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру”, ст.ст.26, 27.

14.7 Розробка наказу по підприєм-ству (або інструкцію) по об’єкту про безпеку при виро-бництві, використанні або зберіганні радіоактивних, си-льнодіючих отруйних та ви-бухопожежонебезпезпечних речовин. - наказ МНС №39 від 05.02.1999р. «Про затвердження тим-часової інструкції з перевірки і оцінки стану техногенної безпеки потенційно-небезпечних об’єктів господарювання», п.2.1.5.

14.8 Розробка плану підготовки об'єктових спеціалізованих формувань. - наказ МНС №39 від 05.02.1999р. «Про затвердження тим-часової інструкції з перевірки і оцінки стану техногенної безпеки потенційно-небезпечних об’єктів господарювання», п.2.1.11.

14.9 Розробка плану приведення до готовності об'єктових спе-ціалізованих формувань.
- наказ МНС №39 від 05.02.1999р. «Про затвердження тим-часової інструкції з перевірки і оцінки стану техногенної безпеки потенційно-небезпечних об’єктів господарювання», п.2.1.12.

14.10 Розробка плану Цивільного захисту підприємства (окремо план Цивільного захисту на мирний час відкритого кори-стування, план Цивільного захисту на особливий період закритого користування). - Закон України “Про Цивільну оборону України” від 24.03.1999р. , Закон України “Про правові засади цивільного захисту” від 24.06.2004р.

14.11 Розробка та узгодження плану розвитку й удосконалення цивільної оборони підприємс-тва. - постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2004р. №299 “Про затвердження Положення про Цивільну оборону України”, розділ 2, ст.4.

14.12 Розробка та узгодження плану цивільної оборони підприємс-тва (дій органів управління та сил у разі надзвичайної ситу-ації). - постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2004р. №299 “Про затвердження Положення про Цивільну оборону України”, розділ 2, ст. 4.

14.13 Розробка та узгодження плану першочергових (невідклад-них) запобіжних заходів і робіт на об’єктах і територіях з ризиком виникнення надзви-чайних ситуацій. - наказ МНС від 02.04.2004р. №155 “Про затвердження Ме-тодичних рекомендацій щодо організації роботи головних управлінь (управлінь) МНС України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі із запобігання виникненню над-звичайних ситуацій на об’єктах і територіях з ризиком їх виникнення”, розділ ІV.

14.14 Розробка графіку проведення навчально-тренувальних за-нять та узгодження його з мі-сцевими органами управління з питань охорони праці та з питань надзвичайних ситу-ацій. - наказ МНС від 23.04.2001р. №97 “Про затвердження по-рядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичай-них ситуацій техногенного та природного характеру”, п.3.3.

14.15 Розробка та погодження но-менклатури та обсягів мате-ріального резерву.
- постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2001р. №308 “Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідки”, ст. 4, 6.

14.16 Розробка та затвердження рі-чного графіка накопичення матеріального резерву.
- постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2001р. №308 “Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідки”, ст. 14.

14.17 Розробка наказу про створен-ня евакуаційної комісії підп-риємства.
- постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2001р. №1432 “Про затвердження Положення про порядок евакуа-ції населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, ст.13.

14.18 Розробка розрахунків потреби у транспортних засобах для вивезення працівників і чле-нів їх сімей до безпечних ра-йонів.
- постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2001р. №1432 “Про затвердження Положення про порядок евакуа-ції населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, ст.26.

14.19 Складання списку працюю-чого персоналу підприємства, який підлягає евакуації у разі виникнення надзвичайної си-туації. - постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2001р. №1432 “Про затвердження Положення про порядок евакуа-ції населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, ст.39.

14.20 Розробка плану евакуації працюючого персоналу підп-риємства та затвердження йо-го керівником відповідного органу виконавчої влади. - постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2001р. №1432 “Про затвердження Положення про порядок евакуа-ції населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, ст. 36.Розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО)


Розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО) – це містобудівний документ, що визначає головні параметри комплексу ІТЗ щодо забезпечення захисту та життєдіяльності населення від НС техногенного та природного характеру:

 у складі містобудівної документації:

- схема планування території адміністративно-територіальної одиниці;

- генеральний план населеного пункту;

- детальний план території на підставі Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», який прийнято в 2011р. зі змінами в 2012р. та ДБН Б.1.1-5: 2007 ч. І та ч. ІІ «Склад, зміст, порядок, розроблення, погодження та затвердження ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі містобудівної документації в особливий період (ч. І) в мирний час (ч. ІІ)»;

 у складі проектної документації на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення об’єктів виробничого і невиробничого призначення:

- ТЕО, ТЕР – рішення щодо реалізації ІТЗ ЦЗ (ЦО) + ідентифікація і декларація об’єкта;

- затверджу вальна частина робочого проекту і у складі робочої документації;

- розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО) відповідно до ДБН А. 2.2-3-2012 «Склад, зміст проектної документації на будівництво», який введено в дію з 01.07.2012р. та ДСТУ Б А.2.2-712010 «Склад і зміст розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі проектної документації об’єктів».

Таким чином, розробка цього розділу підтверджена законодавчими та нормативними документами. Перелік об’єктів, на які розробляється цей розділ ДСТУ Б А.2.2-7-2010-04-21 (Додаток А) порядок його узгодження та зміст наведено в цьому ж ДСТУ.

Робота оформляється окремим томом (розділом) у складі документації.

В чому ж її особливість і важливість?

1. в розділі зконцентровно аналіз всіх розділів документації (а їх близько 10) та відомості щодо:

- можливих джерел надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру як на об’єкті або в населеному пункті, так і на поряд розташованих об’єктах та населених пунктах, що можуть впливати на об’єкт проектування в належності від його категорії та категорії міста з цивільної оборони;

- а також заходів організаційного, технологічного, техногенного, будівельного характеру (основи фундаментів, основні несучі конструкції, великі площі покрівель) по:

 недопущенню аварійних ситуацій і протидій тероризму та захисту об’єкта;

 необхідним протидіям та технічних рішень щодо унеможливлення виникнення аварійних ситуацій у випадку їх загрози або виникнення;

 організаційним, технічним заходам, спрямованим на захист населення та працюючого персоналу, їх евакуація (при необхідності), оповіщення, забезпеченню функціонуванню об’єкта або населеного пункту.

Наша фірма має 12 річний досвід по розробці науково-технічної документації в сфері техногенної безпеки, в тому числі 5 років ІТЗ ЦЗ (ЦО). Це: стадіон до ЄВРО 2012 у м. Львові, житлові будинки підвищеної поверховості у м. Києві і в м. Дніпропетровську, автостоянки і торговельні центри над діючим метрополітеном у м. Києві, житловий будинок в м. Дніпропетровськ над метрополітеном, що проектується у зоні зсуву, на перетині міських магістралей, по яким перевозять ХНР, та в зоні впливу залізниці і підприємства, де зберігаються ХНР, в умовах ущільненої забудови.

Наші спеціалісти роблять відповідні розрахунки щодо:

• зон впливу небезпечних факторів;

• підсилення, основних несучих конструкцій в даних умовах з урахуванням всіх факторів впливу;

• моніторинг впливу об’єкта на прилеглу територію;

• попереднє обстеження об’єктів впливу негативного характеру.

Склад робіт по ІТЗ ЦЗ (ЦО) залежить від категорії населеного пункту та небезпечності об’єкту, комунікацій, що знаходяться навкруги масштабів можливої катастрофи, аварії, стихійного лиха, місцевих природних явищ і інших факторів, які наші спеціалісти враховують, аналізують, розраховують і забезпечують інформованість місцевих органів влади та МНС.

Наша фірма має:

- відповідні дозволи та ліцензії на виконання даного виду робіт, в тому числі і на об’єкти, документація на які має обстеження користування;

- програмно-технічне забезпечення для виконання цих робіт.

Наголошую на необхідність розробки і реалізації даного розділу по наступним причинам:

- інформованість населення, працюючих, місцеві органи влади, відповідні підрозділи МНС;

- в розділі чітко визначені причини НС, фактори дії при НС технічне забезпечення та зменшення технологічних ризиків виробництва недопущення жертв
населення, його порятунок та евакуація, матеріальне забезпечення.

Таким чином, ми зберігаємо здоров’я населення, розмір збитків навколишньому середовищу та матеріальні витрати на ліквідацію НС зводяться до мінімуму.
Краще попередити і витрати мінімум коштів на передбачувані заходи, зберігати життя людей, аніж потім підраховувати збитки та утрати.

Консультація онлайн

  • Пошук на сайті


    Наші контакти

    Відвідуванність сайту

  • Яндекс.Метрика